Samorządowe Przedszkole nr 117

RODO

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Szanowni Państwo, informujemy, że administratorem Pani/Pana i dziecka danych osobowych jest Dyrektor Samorządowego Przedszkola Nr 117 "Pod Jarzębinką" w Krakowie z siedzibą os. Na Lotnisku 15, 31-803 Kraków i są one podawane w celu realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę.
Informujemy, że:
1. Macie prawo do żądania od administratora dostępu do Waszych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
3. Macie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
4. Podstawę prawną przetwarzania Waszych danych stanowi art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn. dane będą przetwarzane na podstawie Waszej zgody albo na podstawie przepisów prawa.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych 

 

Inspektor Ochrony Danych
Dominik Strzebak
ul. Wielopole 17a,
33-332 Kraków
email:inspektor6@mjo.krakow.pl