Samorządowe Przedszkole nr 117

Dek. dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI 

 

Samorządowe Przedszkole nr 117 Pod Jarzębinką  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://przedszkole117.dlaprzedszkoli.eu/

 

Data publikacji strony internetowej: 2017 – 12-18

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-09-15

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej: 

  • mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że: pochodzą z różnych źródeł, opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji, posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji, opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
  • brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne,
  • niektóre zamieszczone informacje w postaci załączników (np. skany dostępne w formacie pdf) 
  • zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych,
  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo
  • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.

Wyłączenia:

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności
  •  

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-28

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. 

Osobą kontaktową jest Urszula Dudek-Szala

Adres email: p117@mjo.krakow.pl

Numer telefonu 12 6484457

 

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia

z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu

do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej,

lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej https://www.rpo.gov.pl/pl

 

Dostępność architektoniczna

1.Aby dostać się do budynku, należy pokonać  furtkę, jeden stopień ( nie jest dostępny podjazd dostosowany dla osób niepełnosprawnych) a następnie drzwi wejściowe – otwierane ręcznie. W jednostce nie ma obszarów kontroli.

2.Budynek jest dwukondygnacyjny. Nie ma w nim windy, pochylni, podjazdów, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych, nie ma wydzielonych stref kontroli.

3.W odległości 50 m od przedszkola znajduje się parking miejski.

4.W budynku nie ma zakazu wstępu z psem asystującym.

5.Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

  1. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

 

Aplikacje mobilne

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.